Libor Činka e-shop

Pojištění storna kurzů

Ochraňte si vaší investici do vzdělání

Ke všem objednaným kurzům si nyní můžete sjednat pojištění storna. Pouze za 4.2% z ceny kurzu můžete ochránit svoji investici. Od pojišťovny dostanete zpět 80% ceny (20% spoluúčast). Myslete na to, že se kdykoliv před zahájením kurzu se může cokoli přihodit.

Naše kurzy jsou zpravidla pro velmi malý počet osob a nemůžeme každému vyhovět s přesouváním účasti na jiný termín. Neúčast i jedné osoby může znemožnit konání kurzu.

Pojištění proti stornu Vás chrání zejména v případě:

  • akutního onemocnění - včetně Covid, úrazy, které vznikly za trvání pojištění a v jehož důsledku dojde k takové změně zdravotního stavu, která Vám neumožní podle ošetřujícího lékaře se ve sjednaném termínu kurzu zúčastnit
  • úmrtí osoby blízké, ke kterému dojde za trvání pojištění;
  • značné škody na Vašem majetku vzniklé v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud doložíte, že z tohoto důvodu nemůžete nastoupit do kurzu;
  • že byla podána žádost o rozvod ze strany manžela/manželky nebo návrh na zrušení registrovaného partnerství ze strany registrovaných partnerů, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě;
  • zmeškání odjezdu dopravního prostředku z důvodu dopravní nehody vozidla či vlaku, zrušení či zkrácení linek veřejné dopravy z důvodu předem neoznámené stávky;živelní události, která poškodila přepravní prostředek nebo nastala na trase dopravy a znemožnila tak pokračovat v cestě;
  • obdržení nečekané výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn.

 

Pojištění storna vychází z pojištění storna u cestovního pojištění - skupinové pojistné smlouvy uzavřené s pojišťovnou Allianz pod č.698035472

Kompletní podmínky najdete na: https://www.allianz.cz/content/dam/onemarketing/cee/azcz/dokumenty-a-formulare/cesta/Pojistne_podminky_3_.pdf

 

V případě pojistné události je nutné se pojišťovně prokázat zaslaným pojistným dokladem, fakturou (fakturami v případě splátek) za zaplacený kurz, dokladem o stornu a dalšími potřebnými doklady prokazujícími zejména skutečnosti pro vznik pojistné události (potvrzení od lékaře apod.).

Pojistnou událost je možné nahlásit osobně na nejbližší pobočce Allianz pojišťovny, a.s. nebo vyplnit zaslaný formulář „Oznámení škodní události“ a společně s potřebnými doklady zaslat na Allianz pojišťovna, a.s. , Oddělení likvidace pojistných událostí, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8.

 

Pojištění storna kurzů se týká části VII.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění stornovacích poplatků
Článek 1
Základní ustanovení
1.1 Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které pojištěnému vznikly vyúčtováním stornovacích poplatků poskytovatelem cestovní služby nebo odkladu cestovní služby (pokud jsou náklady s tím vzniklé nižší než při stornování služby) v důsledku pojistné události.
1.2 Pojištění stornovacích poplatků začíná zaplacením pojistného za podmínky jeho sjednání nejpozději jeden pracovní den po úhradě ceny cestovní služby. Při pozdějším sjednání pojištění stornovacích poplatků pojištění nevzniká, i když je pojistné zaplaceno.
1.3 Pojištění stornovacích poplatků se v průběhu pojištění nedá měnit ani zrušit, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
1.4 Při úhradě zálohy na cestovní službu je možno pojistit částku zálohy nebo celkovou cenu cestovní služby. Při úhradě doplatku je možno pojistit pouze doplatek.
1.5 Výše stornovacích poplatků se řídí obchodními podmínkami poskytovatele cestovní služby platnými v době sjednání pojištění.
1.6 Na pojistném plnění se pojištěný podílí spoluúčastí ve výši 20 %.
Článek 2
Pojistná událost
2.1 V pojištění stornovacích poplatků se za pojistnou událost považuje prokazatelné zrušení nebo odkladu cestovní služby v důsledku:
2.1.1 akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí pojištěného nebo jeho osoby blízké, které vznikly za trvání pojištění a v jehož důsledku dojde k takové změně zdravotního stavu, která neumožní podle ošetřujícího lékaře pojištěnému ve sjednaném termínu a rozsahu cestovní službu čerpat;
2.1.2 akutního onemocnění, úraz nebo úmrtí spolucestujícího nebo jeho osoby blízké, pokud by pojištěný musel nastoupit cestovní službu sám;
2.1.3 úmrtí osoby blízké pojištěnému, ke kterému dojde za trvání pojištění, nejdříve však 60 dní před nástupem cesty;
2.1.4 značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího vzniklá v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný nebo spolucestující doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu;
2.1.5 podání žádosti o rozvod ze strany manželů nebo návrhu na zrušení registrovaného partnerství ze strany registrovaných partnerů, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě;
2.1.6 zmeškání odjezdu dopravního prostředku z ČR do zahraničí z důvodu:
• dopravní nehody vozidla či vlaku, jímž pojištěný cestoval na místo určené k odjezdu;
• zrušení či zkrácení linek veřejné dopravy z důvodu předem neoznámené stávky;
• živelní události, která poškodila přepravní prostředek nebo nastala na trase dopravy a znemožnila tak pokračovat v cestě;
2.1.7 obdržení nečekané výpovědi z pracovního poměru pojištěného ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn.
2.2 Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je zrušení cesty u poskytovatele cestovní služby oprávněnou osobou nejpozději před nástupem cesty.
2.3 Jestliže z důvodu vzniku skutečností uvedených v odst. 2.1 těchto ZPP je zrušena cesta pouze u jednoho či více účastníků a ostatní se cesty zúčastní, jsou uhrazeny stornovací poplatky vztahující se k cestě účastníků, u nichž byla cesta zrušena. V případě společné ceny za jednu ze služeb je hrazena alikvotní část.